Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (4), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (6), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (9), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (10), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (11), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (12), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (16), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (17), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (19), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Chronotaxis (20), 2010, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm